Home » Analitica. Аналитика » Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (Partea II)
Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (Partea II)

Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (Partea II)

Distribuie articolul:

Capitolul III

CRITERIILE GENERALE DE ELIGIBILITATE

6. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra tuturor producătorilor agricoli care activează pe teritoriul controlat de autorităţile Republicii Moldova, inclusiv pe teritoriul raionului Dubăsari situat după traseul Rîbniţa–Tiraspol, şi care nu se află în proces de insolvabilitate/lichidare.

7. Sînt pasibili de subvenţionare producătorii agricoli, grupurile de producători care au efectuat investiţia ce corespunde domeniilor de acţiune aferente fiecărei măsuri de sprijin financiare și care:

 1. au la bază un plan de afaceri care demonstrează eficiența proiectului realizat pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depășesc 500 mii lei, pentru submăsurile 1.1, 1.4, 1.6 și măsura 4;
 2. au procurat bunuri obiect al investiţiei eligibile de la furnizori şi distribuitori;
 3. nu au restanţe la momentul depunerii cererii de subvenţionare la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional;
 4. dispun de apartenență la una dintre asociațiile producătorilor agricoli cu profil general sau ramural;
 5. dovedesc, prin acte confirmative, realizarea investiţiei (facturi, ordine de plată, acte de dare în exploatare);
 6. nu sînt incluși în Lista de interdicție a producătorilor agricoli și nu sînt în proces de insolvabilitate sau lichidare;
 7. sînt deţinători legali ai bunurilor imobile în/pe care se efectuează investiţia şi proprietari ai bunurilor mobile ce constituie obiect al investiţiei, după cum urmează:
  1. termenul de arendă/comodat pentru terenurile agricole în scopul înfiinţării plantaţiilor multianuale, inclusiv echipament antigrindină/antiploaie, este de cel puţin 15 ani, calculat începînd cu anul precedent celui de subvenționare;
  2. pentru terenurile agricole destinate înfiinţării plantaţiilor de arbuşti fructiferi, coacăz, zmeur, agriş, mure, căpşun, inclusiv pentru construcţia/reconstrucţia serelor, solariilor, tunelurilor, precum şi alte bunuri, inclusiv agricole, altele decît terenurile agricole, în sensul Legii nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură, termenul de arendă/comodat nu este mai mic de 5 ani, înregistrat în modul stabilit, calculat începînd cu anul precedent celui de subvenționare;
  3. pentru submăsurile 1.2 (doar în cazul defrişării plantațiilor pomicole/viticole sau al înfiinţării plantaţiilor de culturi aromatice) 1.3, 2.1, 2.2, 2.4 și măsura 4, termenul de arendă/ comodat nu este mai mic de 3 ani, calculat începînd cu anul precedent celui de subvenționare;
  4. pentru submăsura 1.7A, termenul de arendă/comodat a suprafeţelor asigurate nu este mai mic de 1 an agricol, înregistrat în modul stabilit, confirmat prin adeverință de la primărie privind existența bunurilor asigurate.

8. În vederea încurajării producţiei agroalimentare ecologice, a susţinerii businessului mic şi mijlociu şi a atragerii tineretului în agricultură, a femeilor din mediul rural, se acordă subvenţii în cuantumuri majorate, în condiții generale, din valoarea investiției eligibile, după cum urmează:

 1. 15% – producătorilor agricoli tineri și femeilor-fermier, pentru submăsurile de sprijin 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, iar pentru submăsura 1.2 din valoarea subvenției autorizate;
 2. 20% – producătorilor agricoli angajați în cultivarea culturilor ecologice sau creşterea şeptelului animalelor ecologice, la accesarea subvențiilor în cadrul submăsurilor 1.1, 1.2 (din valoarea subvenției autorizate), 1.4 și 1.5, cu prezentarea copiei de pe certificatul de conformitate/autorizaţia de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare, în care se menţionează: cultura, suprafaţa şi anul de conversie;
 3. 10% – producătorilor agricoli care au achiziţionat bunuri eligibile pentru subvenţionare, de producţie autohtonă, la accesarea subvențiilor în cadrul submăsurilor 1.3, 2.2, și 2.4.
 4. În cazul întrunirii de către solicitantul de subvenţie a mai multe înlesniri enumerate la prezentul punct, solicitantul va beneficia doar de una, la alegerea acestuia.

9. Solicitantul de subvenții care în ultimii 3 ani calendaristici precedenți anului în care a depus cererea de subvenționare a obținut subvenții din partea statului, cumulativ pe măsuri, în mărime de 9,0 mil. lei, nu poate beneficia de suport din partea statului, conform condițiilor prezentului Regulament.

Mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agricol în cadrul unui an de subvenționare, cumulativ pe toate măsurile de sprijin, nu poate depăşi suma de 3,0 mil. lei per beneficiar, iar pentru grupurile de producători – de 4,5 mil. lei.

Lista solicitanților de subvenții care nu pot accesa sprijin financiar pentru anul curent de subvenționare se întocmește de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură  (în continuare – Agenție) și se publică pe pagina oficială pînă la începerea procedurii de recepționare a dosarelor.

10. Nu sînt eligibile pentru subvenţionare următoarele costuri şi bunuri:

 1. achiziţionarea de bunuri de la persoane/întreprinderi afiliate;
 2. achiziţionarea de bunuri second-hand;
 3. porţiunea de grant a cărei valoare se deduce din valoarea investiției eligibile pentru calcularea subvenției;
 4. investițiile realizate în or. Chișinău și Bălți;
 5. taxa pe valoare adăugată;
 6. comisioanele bancare, costurile garanţiilor bancare şi cheltuielile similare;
 7. costurile de schimb valutar, taxele şi pierderile ocazionate de schimburile valutare;
 8. procurarea de bunuri imobile;
 9. instruirea/şef montaj;
 10. serviciile de instalare, montaj, lucrări mecanizate, cu excepția măsurii 4, serviciile de transport, cheltuielile vamale;
 11. achitările efectuate în cadrul operaţiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), al operaţiunii de compensare şi al contractelor de cesiune, precum și prin intermediul întreprinderilor înregistrate în zonele off-shore.

Nu se consideră bunuri achiziționate de la persoane afiliate materialul săditor în cazul măsurii 1.2.

11. Producătorii agricoli beneficiari de subvenţii, din momentul autorizării spre plată a cererii de solicitare a sprijinului financiar, sînt obligaţi – pentru o perioadă de 5 ani:

 1. să asigure utilizarea conform destinaţiei a obiectului investiţiei pentru care a primit subvenţii, în scopul realizării obiectivelor și indicatorilor asumați prin planurile de afaceri;
 2. să întreţină obiectul investiţiei în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat;
 3. să asigure toate condiţiile pentru desfășurarea corespunzătoare a inspecţiilor postachitare de către reprezentanţii împuterniciţi ai Agenției, inclusiv accesul în locurile şi spaţiile unde este efectuată investiţia obiect al subvenţionării, la documentele juridice, financiare, tehnice care au stat la baza realizării investiţiei supuse subvenționate;
 4. să nu admită înstrăinarea/darea în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei pentru care a primit subvenția, după caz casarea, defrișarea plantațiilor multianuale, sacrificarea, inclusiv admiterea pieririi efectivului de animale, conform perioadelor de timp, după cum urmează

     a) 5 ani – pentru submăsurile 1.1, 1.2 (investițiile în echipament antigrindină/antiploaie) 1.3, 1.4, 1.6, 2.2, 2.4 și măsura 4;

b) 1/3 din durata de funcționare utilă a plantației multianuale subvenționate;

c) 3 ani – pentru bovine, ovine și caprine;

d) 2 ani – pentru scroafe/scrofiţe;

e) 1 an – pentru vieri, iepuri;

5. să notifice Agenției orice modificare survenită în realizarea adecvată a obiectivelor și indicatorilor aferenți investiţiei supuse subvenţionării;

6. să aplice și să întrețină materialele de vizibilitate aplicate pe obiectul investiției conform modelelor și schițelor aprobate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

În cazul încălcării obligațiilor invocate ori al intrării în proces de insolvabilitate sau lichidare, urmează să restituie suma subvenţiei, ținînd cont de coeficientul inflaţiei şi dobînda de întîrziere, calculată în condiţiile legii, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, confirmate în modul stabilit.

12. Bunurile şi activităţile agricole pasibile subvenţionării se stabilesc conform anexelor nr.1-9 la prezentul Regulament.

Secţiunea 1
Documentele obligatorii pentru obţinerea subvenţiilor

13. Pentru obţinerea subvenţiilor sînt necesare următoarele documente:

 1. cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru submăsura respectivă;
 2. copia de pe certificatul de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire, pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier);
 3. certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs, în sensul Legii nr. 257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare, eliberat de asociaţia şi/sau organizaţia în cauză;
 4. copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune, pentru persoanele juridice, cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul subvenționării, avizat în modul stabilit de către serviciile publice desconcentrate ale Biroului Național de Statistică, iar în cazul gospodăriilor ţărăneşti – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul în curs de subvenționare;
 5. copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli, eliberat în anul în curs de subvenționare, cu un număr total de 24-40 de ore, doar la accesarea submăsurilor de sprijin 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.4, 2.5 și măsurii 4 din prezentul Regulament;
 6. declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosinţă sub nicio formă investiţia supusă subvenţionării, de utilizare a acesteia conform destinației, de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate;
 7. planul de afaceri care demonstrează eficiența proiectului realizat, pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depășesc 500 mii lei, la accesarea submăsurilor de sprijin 1.1, 1.4, 1.6 și măsurii 4 din prezentul Regulament;
 8. copia de pe certificatul HACCP ori , după caz, GlobalGap, GMP sau ISO ori de pe contractul încheiat şi preplătit cu una dintre companiile specializate, în scopul certificării conform standardelor menţionate, pentru cererile de sprijin financiar, cumulativ în cazul a două şi mai multe cereri, mai mare de 1 mil. lei, pentru submăsurile de sprijin 1.1, 1.4, 1.6 și 1.8;
 9. procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat MF-1, aprobat prin Hotărîrea Departamentului Statistică a Republicii Moldova nr. 8 din 12 aprilie 1995), pentru utilajele, echipamentele și alte bunuri eligibile care necesită a fi instalate (pentru submăsurile 1.1, 1.2 (echipament antigrindină/antiploaie), 1.4, 1.6, 2.2 și măsura 4);
 10. copia de pe documentul primar contabil (factura fiscală, factura de expediţie), iar în cazul importului copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului și, după caz, copia de pe contractul de vînzare-cumpărare a utilajului sau echipamentului;
 11. copia de pe ordinul de plată privind achitarea pentru bunurile obiect al investiției pentru care se solicită subvenția;
 12. alte documente solicitate suplimentar conform listei documentelor specificate la fiecare măsură/submăsură.

Cererea-tip de solicitare a sprijinului financiar pentru fiecare măsură/submăsură separat, modelul-declaraţiei pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și modelul planului de afaceri tipizat se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi industriei alimentare.

14. Dosarele de subvenționare se depun în perioada 1 februarie–31 octombrie a fiecărui an în curs de subvenționare, cu excepția:

 1. dosarelor de subvenționare depuse conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 217 din 24 februarie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură” și Legii nr. 243 din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură;
 2. dosarelor de subvenționare pentru materialele de construcție și de acoperire a tunelurilor, pentru care se solicită sprijin financiar conform pct. 19 din prezentul Regulament, precum și pentru materialul neţesut tip AGRYL, care se depun pînă la data de 1 iunie a anului curent de subvenționare;
 3. cererilor de sprijin pentru submăsura de sprijin 1.2, în cazul plantațiilor înființate în toamna anului precedent celui de subvenționare, care se depun începînd cu data de 1 iunie a anului curent de subvenționare, iar în cazul plantațiilor înființate în primăvara anului curent de subvenționare – începînd cu 1 septembrie a anului respectiv.

În perioada de recepționare a dosarelor de subvenționare pentru anul în curs, un solicitant are dreptul să depună doar un singur dosar de subvenționare în cadrul unei măsuri de sprijin/submăsuri/domenii (pentru submăsura 1.6), cu excepția submăsurii 1.2, în cadrul căreia se vor depune cîte un dosar separat pentru înființarea plantațiilor multianuale pomicole, viticole, defrișare, precum și pentru sistemele antigrindină și antiploaie. În cazul în care unul și același producător agricol înființează plantații multianuale pomicole/viticole în toamna anului precedent celui de subvenționare și în primăvara anului curent de subvenționare, solicitantul va depune dosare de subvenționare separat pentru perioadele specificate.

 1. În cazul depunerii cererii de retragere a dosarului de subvenționare, examinarea acestuia se stopează, iar dosarul va obţine statut de dosar retras, cu arhivarea lui ulterioară. Nu pot fi retrase dosarele de subvenționare în privința cărora există o decizie aprobată (proces-verbal de constatate a iregularităților, act de inspecție) sau în care au fost constatate iregularităţi manifestate prin prezentarea datelor denaturate.
Distribuie articolul: