Home » Analitica. Аналитика » Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (Partea I)
Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (Partea I)

Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (Partea I)

Distribuie articolul:

REGULAMENT

privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor

Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

Capitolul I

NOŢIUNI DE BAZĂ

În sensul prezentului Regulament, se utilizează:

1) noțiunile definite în Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli:

definițiile referitoare la „activitate agricolă”, „beneficiar de subvenții” „criterii de eligibilitate”, „dezvoltare rurală”, „grant”, „întreprinderi afiliate”, „investiţie eligibilă”, „măsură de sprijin”, „prelucrare finită”, „prelucrare primară”, „producător agricol”, „producător agricol mic”, „producător agricol mijlociu”, „producător agricol mare”, „tînăr fermier”, „preț de referință”, „solicitant”, „subvenție”, „forță majoră”, „grup de producători”, „producție agroalimentară ecologică”;

2) noțiunea corespunzătoare Legii nr. 114 cu privire la serviciile de plată şi monedă electronică din 14 septembrie 2012 şi Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007:

ordin de plată – document contabil în baza căruia se efectuează transferul resurselor financiare, precum şi confirmarea oricărei forme de achitare admisă pe teritoriul republicii;

3) de asemenea, noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:

a) an de subvenționare – perioadă calendaristică a unui an cuprinsă între 1 noiembrie a anului precedent și 31 octombrie a anului curent;

b) casă de ambalare – exploataţie agricolă compusă dintr-un frigider sau depozit agricol, în cadrul căruia sînt instalate componente tehnice adiţionale, utilizate, în complex sau separat, la curăţarea, spălarea, sortarea şi ambalarea fructelor, strugurilor şi/sau legumelor;

c) comasare – modalitate de formare a unui teren agricol prin unirea a două sau a mai multe terenuri agricole înregistrate, avînd hotare comune, inclusiv hotare ce trec pe peretele comun, aparținînd unuia şi aceluiaşi proprietar sau aflîndu-se în proprietatea comună a aceloraşi persoane, la cererea lor;

d) companie de consultanță – agent economic selectat de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în baza Regulamentului aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și industriei alimentare, pentru prestarea serviciilor de consultanță şi formarea producătorilor agricoli, inclusiv ONG-uri care reprezintă asociaţii profesionale ale fermierilor;

e) date neveridice – informaţii conţinute în documentele anexate la cererea de solicitare a subvenţiei, dar care nu corespund realităţii, constatate în procesul examinării dosarelor de subvenţionare sau controalelor, referitoare la volumul şi cantitatea lucrărilor/bunurilor supuse subvenţionării, suprafeţelor plantaţiilor înfiinţate;

f) defrișare – eliminare completă din plantațiile multianuale casate a arborilor, butucilor, trunchiurilor și rădăcinilor acestora și finalizarea acestui procedeu cu lucrarea adîncă și superficială a solului, în vederea utilizării ulterioare în circuitul agricol ca teren arabil;

g) echipament antigrindină – sistem utilizat în complex pentru protecţia plantaţiilor multianuale de efectele negative ale căderilor de grindină, format din plasă antigrindină, stîlpi, ancore, funii metalice, elemente anticufundare, precum şi diverse materiale de fixare, întindere, conexiuni şi alte consumabile pentru instalarea şi funcţionarea sistemului;

h) echipament antiploaie – sistem utilizat în complex pentru protecţia plantaţiilor multianuale de precipitațiile atmosferice sub formă de ploi abundente și/sau îndelungate în perioada de coacere a fructelor, pentru evitarea suprasaturației pulpei cu apă, format din plasă combinată antiploaie și antigrindină sau separată, funii metalice, diverse materiale de fixare, întindere, conexiuni şi alte consumabile pentru instalarea şi funcţionarea sistemului;

i) exploatație agricolă – formă complexă de organizare a proprietăţii, prin care se pun în valoare pămîntul, animalele şi celelalte mijloace de producţie, interconectate într-un sistem unitar, în vederea executării de lucrări, prestării de servicii şi a obţinerii eficiente de produse agricole;

j) femeie fermier – producător agricol înregistrat într-o localitate rurală, al cărei fondator/fondatori și administrator este/sînt femei;

k) fermă zootehnică – exploataţie agricolă destinată creșterii și întreținerii animalelor, compuse din construcţii, utilaje tehnologice, amenajări şi dotări speciale, autorizată în modul stabilit pentru obţinerea producţiei de origine animală;

l) listă de interdicţie a producătorilor agricoli – înscris oficial, întocmit de către autoritatea responsabilă de administrarea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (în continuare – Fond), cu scopul de a limita, pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, accesarea de subvenţii de către solicitanți/beneficiari de subvenții care au prezentat date neveridice în vederea obţinerii subvenţiei sau au admis încălcarea altor condiții asumate prin declarația pe propria răspundere depusă la dosarul de subvenționare;

m) localitate rurală – sate, comune, inclusiv localităţi care, conform legii, au statut de oraş, cu excepţia orașelor Chişinău și Bălţi;

n) pensiune agroturistică – structură de primire turistică, situată într-o localitate rurală, destinată cazării turiştilor, cu o capacitate între 3 şi 20 de camere, funcționînd în cadrul unei exploatații agricole, care asigură o parte din alimentaţia turiştilor cu produse din gospodăria proprie;

o) reţea de aducţiune – reţea formată din canale, conducte sau jgheaburi de diferite ordine, cu rol de a conduce apa de la sursă la reţeaua de distribuţie pe terenul de irigat;

p) reţea de distribuţie – reţea formată din canale, conducte sau jgheaburi de diferite ordine, cu rol de conducere a apei pînă la sectoarele de irigaţie;

q) sistem de irigare – reţea hidraulică constituită în complex sau separat din staţii de pompare, staţii de fertigare, inclusiv accesorii (conducte, fitinguri, conexiuni noi ş.a.), precum geomembrană şi geotextil pentru captarea apei, utilizate în scopul irigării terenurilor agricole (inclusiv a terenurilor agricole protejate);

r) suprafață indivizibilă – suprafață valorificată cu plantații multianuale (viticole, pomicole, arbuști fructiferi și căpșun), constituită din parcele, amplasate pe același sector (cîmp) sau pe sectoare imediat învecinate, despărțite doar de drumuri de acces.

Capitolul II
SCOPURILE, OBIECTIVELE ŞI PRINCIPIILE 
DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR

  1. Prezentul Regulament stabileşte măsurile de sprijin, precum şi condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului, inclusiv condiţiile obligatorii necesare pentru obţinerea mijloacelor, criteriile de eligibilitate, cuantumul maximal al sprijinului financiar alocat, modalităţile de recepţionare, inspectare, autorizare, contabilizare a plăţilor.
  2. Mijloacele Fondului se utilizează în limitele alocaţiilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli şi prevederile prezentului Regulament.
  3. Prezentul Regulament este valabil pentru perioada anilor 2017-2021.
  4. Prin alocarea mijloacelor Fondului se urmăreşte atingerea obiectivelor generale și specifice stabilite în Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 4 iunie 2014, precum și în Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind implementarea Programului ENPARD Moldova – suport pentru agricultură şi dezvoltare rurală, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 177 din 22 octombrie 2015.
  5. Activităţile de subvenționare în agricultură și mediul rural au la bază următoarele principii:

1) previzibilitatea şi stabilitatea reglementărilor juridice;

2) transparenţa decizională;

3) tratamentul egal;

4) eficienţa bazată pe argumente economico-financiare;

5) continuitatea proceselor de susţinere a producătorilor agricoli;

6) asumarea responsabilităţilor de către beneficiarii de subvenţii drept

condiţie obligatorie pentru obţinerea de ajutor financiar;

7) rezonabilitatea costurilor.

Distribuie articolul: